Special Haircare Rivierenland

Kapper en Haarwerkspecialist

ALGEMENE VOORWAARDEN

Special Hairservice Rivierenland
Sectie Haarwerk & Hairextensions/Haartoevoegingen
Algemene voorwaarden

ARTIKEL 01

Definities

ARTIKEL 02

Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 03

Toepasselijkheid

ARTIKEL 04

Het aanbod

ARTIKEL 05

De overeenkomst

ARTIKEL 06

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 07

Herroepingsrecht

ARTIKEL 08

Kosten in geval van herroeping

ARTIKEL 09

Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 10

De prijs

ARTIKEL 11

Conformiteit en garantie

ARTIKEL 12

Levering en uitvoering

ARTIKEL 13

Betaling

ARTIKEL 14

Klachtenregeling

ARTIKEL 15

Branchegarantie

ARTIKEL 16

Geschillen

ARTIKEL 17

Aanvullende- of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 18

Wijziging van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijkse persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een rechts producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand).

Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die het ANKO Keurmerk draagt en producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt; 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Special Haircare Rivierenland

Harriët Freezerstraat 2

4003 DJ TIEL

telefoon: 06 10032752

uitsluitend op afspraak

 

email: specialhaircarerivierenland@outlook.com

website: www.specialhaircarerivierenland.com

KvK nummer: 73487732

BTW-nummer: NL 002006556B44

Geschillencommisie - ANKO - https://www.anko.nl 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer (Special Haircare Rivierenland) en consument.

2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  

3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering (sectie Extensions uitgesloten);
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem/haar in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- de minimale duur van de overeenkomst (op afstand) in geval van een duurtransactie.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische- en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelingen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij de product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtansactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd of doordat ondernemer is uitgegaan van de door de consument onjuist verstrekte en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

2. Garanties op haarwerken, haartoevoegingen en extensions komen te vervallen indien de consument één van eerder genoemde producten zelf of door een derde partij heeft verwijderd.

3. De maximale aansprakelijkheid van de ondernemer is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de betalingen die door de consument aan de ondernemer zijn voldaan. 

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van het product;

1. Bij de aankoop van haarwerken heeft de consument de mogelijkheid de haarwerkovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het haarwerk door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het haarwerk en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverd toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke- en duidelijke instructies. 

3. Maatwerk, vermaakte/gesneden/geknipte haarwerken, haarstukken, extensions en overige haartoevoegingen vallen buiten deze regeling. Op deze aangepaste vorm van haarwerk en toevoegingen bestaat geen bedenktijd én geen recht van retour.

ARTIKEL 8 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van zending voor zijn/haar rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Is het haarwerk niet naar wens, stuur dan het artikel, vergezeld van een schriftelijke motivering, binnen 14 dagen retour. 

ARTIKEL 9 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 7 lid 2 en 3. De uitsluiting van herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeldt. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
d. maatwerk; vermaakte haarwerken, haarstukken, extensions of overige haartoevoegingen;
e. speciaal bestelde haarwerken.

ARTIKEL 10 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeldt.

3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 11 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Elk haarwerk is gecontroleerd op fabriek- en materiaalfouten, waarvoor de consument gedurende 6 maanden garantie heeft op de pasvorm, binnenwerk en eventuele fabricagefouten. De garantie termijn van 6 maanden start op de leverdatum, aangegeven op de orderbon/afleverbon. De garantieregeling geldt uitsluitend bij normaal gebruik én onder voorwaarde van erkenning van de klacht door de ondernemer. 

4. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij de ondernemer in geval van gebreken de haarwerken desgewenst in eerste instantie omruilen of repareren. Als de haarwerken niet gerepareerd kunnen worden of als het omgeruilde haarwerk eveneens gebreken vertoont, kan de consument de haarwerken retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. 

ARTIKEL 12 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeldt, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed docht uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid, zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld, dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakt vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Elk artikel kan afwijken van foto op de website.  

ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan 
binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 betreffende haarwerken. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. Zoals bedoelt in artikel 12 lid 2, kan een vooruitbetaling van 50% worden bedongen ook bij Hairextensions. Afspraken die voor het plaatsen van de bestelde Hairextensions worden geannuleerd, kan de vooruitbetaling mogelijk niet worden terugbetaald. Dit geldt wanneer de Hairextensions besteld of geleverd zijn bij de ondernemer. 

4. Het bedrag van de verkoop- en/of het aanbrengen van producten kan via een Tikkie- (ter plaatse bevestigen) of contante betaling geschieden.  

5. Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens overwijld aan de ondernemer te melden.

6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, direct nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen geregend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website.

5. Mocht de klacht van de consument niet naar tevredenheid zijn opgelost, kan de consument zijn/haar klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. 

Waarborg door ANKO branchevereniging: waarborg tot een garantieregeling van minimaal 6 maanden bij bijzondere omstandigheden. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De consument kan zich melden bij https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/ . De geschillencommissie kan de klacht van de consument in behandeling nemen. 

6. Uitsluiting van garantie: 
- normale slijtage
- beschadiging en verkleuring die verwacht mag worden van het haarwerk
- schade die ontstaan is door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud of reparaties die zijn uitgevoerd door een ander dan Special Haircare Rivierenland of zonder schriftelijke toestemming van Special Haircare Rivierenland.
- beschadiging door scherpe voorwerpen
- beschadiging door hitte 

7. Binnen 7 dagen kan de consument het haarwerk ruilen, mits niet gedragen (met uitzondering van passen). 
Uitsluitend mogelijk wanneer er geen knip-/snijwerkzaamheden aan het haarwerk zijn verricht.ARTIKEL 15 - BRANCHE GARANTIE

Geschillencommissie van ANKO op de sectie Haarwerken is van kracht.

(Waarborg door ANKO branchevereniging: waarborg tot een garantieregeling van minimaal 6 maanden bij bijzondere omstandigheden. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De consument kan zich melden bij https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/ 

De geschillencommissie kan de klacht van de consument in behandeling nemen. 

ARTIKEL 16 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

3. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil ontstaan, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 

4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij/zij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuzen van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies.

6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

ARTIKEL 17 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden worden uitsluitend gewijzigd indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Let op! De algemene voorwaarden kunnen per post of email naar u toegezonden worden, wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij Special Haircare Rivierenland.

Bellen
Map